Category

Nieuws

Woonbond pleit voor brede sociale huursector

By Nieuws

Er is veel kritiek op een proefballon van een aantal corporaties waarin wordt gepleit voor verregaande aantasting van de woonzekerheid van huurders in de sociale huursector. Hierin worden middeninkomens door huurstijgingen uit de sociale sector gejaagd en krijgen verhuurders  middelen om huurders te laten verhuizen omdat een corporatie een andere woning ‘passender’ vindt. Bijvoorbeeld in verband met het formaat van de woning.

Met ‘Een huurwoning, geen voorziening maar een thuis’ (externe link) reageerde een tweede groep corporaties op deze plannen met een pleidooi voor een sociale huursector waar ook middeninkomens welkom zijn. Diverse  amsterdamse huurdersorganisaties spreken zich vandaag in een pamflet (externe link) ook uit tegen de flexibiliseringsplannen. De Woonbond is voor een brede sociale huursector waar lage maar ook middeninkomens in thuis horen, en ziet dan ook meer in het pleidooi ‘Een huurwoning, geen voorziening maar een thuis’. Het Nederlandse huurbeleid moet dringend op de schop, liefst met een integrale aanpak van de woningmarkt die ook de koopsector meeneemt. In ieder geval zouden de huurders -en liefst ook de eigen woningbezitters- beter betrokken moeten worden bij de noodzakelijke koerswijziging.

Middeninkomens

Sinds 2008 kunnen de middeninkomens niet meer terecht in een sociale huurwoning. De veronderstelling was dat zij zelf wel aan een betaalbare koop- of vrije sector huurwoning konden komen. Dat is in gebieden met een gespannen woningmarkt een illusie, met als gevolg exploderende huizenprijzen, zowel in de koop als de vrije sector huur. Voor veel middeninkomens zijn de huurprijzen in de vrije sector onbetaalbaar. Uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (externe link) blijkt dat een derde van de middeninkomens helemaal geen huurprijs boven de sociale huurgrens kan betalen.

Passende huurwoning

Het is prima om te kijken of een huurwoning nog wel bij de levensfase van een huurder past. Zo zijn er ouderen die in een voor hen te grote woning wonen. Maar verhuurders kunnen niet eenzijdig beslissen of een huurder moet verhuizen. Huurders wonen immers ook in een wijk en een buurt waar ze een sociaal netwerk hebben. Het is beter om in gesprek met huurders te kijken of ze in een dergelijke situatie tot een verhuizing kunnen worden verleid.

Schaarste

Het gebrek aan doorstroming in de sociale huursector komt door het gebrek aan sociale huurwoningen. Door het invoeren van de verhuurderheffing – een belasting die verhuurders betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen- vielen miljarden aan investeringsruimte weg bij de woningcorporaties, die hierdoor jarenlang nauwelijks hebben kunnen bouwen. Omdat de dip in de investeringen samenviel met de crisis op de bouwmarkt heeft deze maatregel er ook voor gezorgd dat de bouwproductie kelderde en veel bouwvakkers een ander beroep kozen, waardoor er nu te weinig bouwcapaciteit is. In het verleden bouwden corporaties veel in tijden van laagconjunctuur, wat goed was voor de continuïteit.

De Woonbond roept het kabinet op om de hand in eigen boezem te steken en terug te komen op jarenlang beleid waarin zoveel mogelijk aan de markt wordt overgelaten. De woningcorporaties moeten weer een ruimere doelgroep kunnen bedienen, voldoende investeringsruimte hebben en het matigen van de huur moet beloond, in plaats van bestraft worden.

Bron: Woonbond

Steeds meer huurwoningen in handen van beleggers

By Nieuws

Voor het eerst zijn er meer dan 1 miljoen woningen in handen van investeerders, laat BNR nieuwsradio weten op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het gaat dan zowel om grote beleggers als om kleine particuliere verhuurders. Die laatste groep bezit zo’n 400.000 huurwoningen. Door de lage rente is het voor particulieren interessant om  woningen te kopen voor de verhuur.

Melkkoe

Ad interim Woonbonddirecteur Paulus Jansen, ziet dat de groei van de particuliere aanbod vooral leidt tot duurdere huurwoningen. ‘De werkelijkheid is dat er vooral aanbod is met een maandelijkse huur van ver boven de €1.000 als het gaat om wat ruimere appartementen en huizen, en dat er appartementjes van 30 vierkante meter voor €850 worden aangeboden.’ Daarmee is het particuliere woningbezit een nieuwe melkkoe geworden, stelt Jansen bij BNR nieuwsradio. ‘Voor particuliere beleggers is het erg interessant om woningen te gebruiken om een hoog rendement te halen.’

Woonbondleden vinden huur (erg) hoog

By Nieuws

Ruim twee derde van de Woonbondleden die meedoen aan het nieuwe ledenpanel vindt hun huur (erg) hoog. Vooral leden die huren van een commerciële verhuurder zijn zeer ontevreden over de hoogte van hun huur.

Dit blijkt uit de eerste editie van het panel dat dit voorjaar onder persoonlijke leden van de Woonbond van start is gegaan. Het onderwerp van de eerste ledenpeiling is ‘de huurprijs en de huurverhoging, in relatie tot de kwaliteit, het inkomen en de energiekosten’. Hoe ervaren Woonbondleden hun huidige huurprijs en de huurverhoging per 1 juli? En welke huurverhoging vinden zij redelijk als hun huis energiezuinig wordt gemaakt? De volledige uitslag staat in het zomernummer van Huurwijzer, het kwartaalmagazine van de Woonbond.

Samenstelling panel

Voor de eerste ledenpeiling zijn 871 persoonlijke leden van de Woonbond uitgenodigd. Van hen hebben 233 de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd (27%). Van de deelnemers huurt 64% van een woningcorporatie en 36% van een commerciële verhuurder. Daarmee is de commerciële sector licht oververtegenwoordigd ten opzichte van het landelijk gemiddelde (27%). De huur die de panelleden in de corporatiesector betalen ligt met € 600,- hoger dan het landelijk gemiddelde van € 540,-. Dit komt waarschijnlijk omdat paneldeelnemers met een lage huur ondervertegenwoordigd zijn (3% tegenover 13% landelijk). In de commerciële sector is de gemiddelde huur wel representatief: € 729,-.

Ruim twee tientjes per maand

De gemiddelde huurstijging die de panelleden per 1 juli hebben gekregen, bedraagt 1,6% in de corporatiesector en 3,2% in de commerciële sector. Op een gemiddelde huur van € 730,- gaat het dan al gauw om ruim twee tientjes per maand. Een grote meerderheid van de panelleden in de commerciële sector die per 1 juli een huurverhoging hebben gehad, vindt de huurstijging hoog (35%) of zelfs erg hoog (52%). Maar ook in de corporatiesector vindt een meerderheid van de panelleden de huurstijging hoog (38%) of erg hoog (27%).

Hoge huurquotes

Van de panelleden in de commerciële sector besteedt 26% meer dan 40% van zijn inkomen aan de huur. Bij de leden in de corporatiesector is dat 16%. De grootste pijn lijkt te zitten bij leden die een huur hebben boven € 710,- maar wel met een gereguleerd huurcontract. Zij kunnen een inkomensafhankelijke huurverhoging tot 5,4% krijgen.

Extra betalen voor verduurzaming?

Ruim 60% van de panelleden wil wel een energiezuinige woning en bijna 60% verwacht ook dat de woning door energiebesparing comfortabeler wordt. Veel mensen willen er alleen niet voor betalen (43%). Vooral als de huurquote al hoog is. Van degenen met een huurquote boven 50% wil ruim twee derde geen extra huurverhoging betalen voor energiemaatregelen.

Veel starters tussen wal en schip

By Nieuws

Voor veel middeninkomens is het erg moeilijk om een geschikte huurwoning te vinden. Voor woningzoekenden die iets meer verdienen dan €41.056,- per jaar zit de sociale huursector op slot. Huurwoningen in de vrije huursector zijn vaak te duur of niet bereikbaar omdat verhuurders erg hoge inkomenseisen stellen aan nieuwe huurders.

Hoge inkomenseisen

Zo verhuurt commerciële verhuurder Vesteda appartementen van 43 vierkante meter voor €970,- per maand. Als woningzoekende moet je minimaal €4.410,- bruto per maand verdienen om een woning te kunnen krijgen. Ook bij het aanbod van woningcorporaties in de vrije sector, is er vaak sprake van een inkomenseis van  drie tot vier keer de maandhuur.

Maximum aan inkomenseis 

Wethouder Wonen in Amsterdam Laurens Ivens geeft in de krant aan in gesprek te zijn met projectontwikkelaars over het inperken van de inkomenseisen voor huurwoningen die in Amsterdam gebouwd gaan worden.

Vrije sector te duur

Voor een deel van de middeninkomens zijn huurwoningen in de vrije sector veel te duur. Het PBL (externe link) becijferde eerder dat een derde van de middeninkomens helemaal geen huurprijs boven de sociale huurgrens (€710,68) kan betalen. Omdat zij uitgesloten zijn van de sociale huursector, kunnen zij geen betaalbare huurwoning vinden.

Meldpunt Huuralarm

Op ons Meldpunt Huuralarm komen ook geregeld signalen binnen van woningzoekenden voor wie de sociale huursector op slot zit, maar voor wie een huurwoning in de vrije sector onbetaalbaar of onbereikbaar is. ‘We vallen tussen wal en schip’ concludeert een melder uit Zwolle. Er komen overigens ook veel meldingen binnen van woningzoekenden die geen betaalbare sociale huurwoning kunnen vinden. Ook in de sociale huursector is een groot tekort aan woningen, waardoor woningzoekenden tegen lange wachttijden aanlopen. Geldt dit ook voor U als woningzoekende? Meld het op Meldpunt Huuralarm.

Maximale huurverhogingen sociale huur bekend

By Nieuws

De maximale percentages voor de huurverhoging in 2017 zijn eind december door het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend gemaakt.

De maximale huurverhogingen voor zelfstandige sociale huurwoningen bestaan uit inflatie, plus een inkomensafhankelijk percentage. De inflatie is vastgesteld op 0,3%. De toegestane maximale percentages zijn:

• 2,8% (inflatie + 2,5%) voor huishoudens met een inkomen tot en met €40.349,-
• 4,3% (inflatie + 4%) voor huishoudens met een inkomen boven €40.349,-

Huurverhoging corporaties aan banden 
De Woonbond heeft samen met corporatiekoepel Aedes afspraken gemaakt over het matigen van de huurstijgingen. Voor corporaties geldt dat de huur gemiddeld niet meer mag stijgen dan 1% boven inflatie. Dat betekent een maximale stijging van de huursom (het totaal van alle huren van een corporatie) van 1,3%. Hierdoor zullen de huren minder hard stijgen bij corporaties. De maximale huursomstijging van 1,3% is inclusief de huurverhoging bij het opnieuw verhuren van een woning (huurharmonisatie). Zo staat er voor eerst een rem op het optrekken van de huur na een verhuizing, waardoor starters en doorstromers minder snel tegen torenhoge huurprijzen aanlopen.

Particuliere aanbieders van sociale huurwoningen 
De Woonbond heeft ervoor gepleit dat deze huursombeperking ook voor particuliere aanbieders van sociale huurwoningen ging gelden. Minister Blok heeft dit helaas niet overgenomen. Sterker nog, de huurverhoging bij het opnieuw verhuren van een woning valt hier niet onder de maximale percentages. Hierdoor kunnen particuliere verhuurders én een hogere jaarlijkse huurverhoging vragen, én de huren fors optrekken bij nieuwe huurders. Sociale huurders bij particuliere aanbieders betalen nu vaak al meer huur voor minder kwaliteit, dat gat wordt nu alleen maar groter.

Uitzonderingen inkomensafhankelijke huurverhoging 
Wie in 2017 de AOW-leeftijd al bereikt heeft of in een huishouden van minimaal 4 personen woont, wordt uitgezonderd van de extra, inkomensafhankelijke huurverhoging. Chronisch zieken, gehandicapten en mantelzorgers waren daar al eerder van uitgezonderd. Voor hen geldt een maximale huurverhoging van 2,8%.

Huurverhoging vrije sector 
Huurt u een huurwoning in de vrije sector? Dan gelden deze maximale percentages niet. Lees onze huurdersvraag over huurverhogingen in de vrije sector voor informatie. Weet u niet zeker of u in de sociale (gereguleerde) of de vrije (geliberaliseerde) sector huurt? Doe de check ‘huur ik geliberaliseerd?’.

Wat is er voor huurders veranderd? 
Op 1 januari 2017 zijn er verschillende wetten en regels aangepast die huurders en woningzoekenden kunnen raken.
Lees voor een overzicht op de website van de Woonbond het bericht ‘Wat verandert er voor huurders in 2017?‘.

Half miljoen huurders in te dure woning

By Nieuws

Het aantal huurders met een relatief laag inkomen en een te hoge huur is tussen 2009 en 2015 fors toegenomen, van 8 naar ruim 18% van de huurders. Zo’n 522.000 hurende huishoudens hebben een huurwoning waarvan de huur te hoog is. De Woonbond wijt dit aan de fors gestegen huren de afgelopen jaren. In 2013 is het systeem waarbij de huren maximaal met inflatie steeg losgelaten, en konden verhuurders een hogere huurverhoging vragen. Ook de laagste inkomens kregen een extra huurverhoging van 1,5% boven inflatie.

‘Dat een half miljoen huishoudens in een woning zit die veel te duur is, toont wel aan dat het beleid van forse huurverhogingen veel mensen in de problemen heeft gebracht.’ reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op de cijfers. ‘De huren moeten omlaag voor deze huurders. En er moet nu eindelijk eens een rem komen op de enorme huurstijgingen van de afgelopen jaren.’

Gemiddelde woonlasten huurders fors gestegen
Huurders betaalden met gemiddeld 654 euro per maand aan huur en bijkomende woonlasten respectievelijk 50 en 100 euro meer dan in 2012 en 2009. Daarmee waren zij in 2015 gemiddeld 39 procent van hun besteedbaar inkomen kwijt aan woonlasten. Dat komt vooral door de stijgende huren de afgelopen jaren.

Huurverlaging en rem aan huurprijsstijging 
Paping: ‘Dat huurders bijna veertig procent van hun inkomen kwijt zijn aan wonen laat zien dat de stijgende huren steeds meer mensen in armoede brengen. Voor veel mensen blijft er te weinig over om fatsoenlijk rond te komen.’ Gezien deze dramatische cijfers moet er een rem op de huurverhoging komen, en moet de huur omlaag voor de huurders die nu al in een te dure woning wonen.